Zadanie pn.:

"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

w firmie Aristo Eco Home w miejscowości Skierniewice"

zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi w formie pożyczki

Wartość przedsięwzięcia: 460 000,00​​​​​​​ 

Pożyczka WFOŚIGW w Łodzi: 414 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Zakres projektu:

Zasadniczym przedmiotem zadania jest wykonanie przez Generalnego Wykonawcę dokumentacji technicznej elektrowni fotowoltaicznej oraz jej budowa, tj. inwestycja pn. "Budowa elektrowni/instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w miejscowości Skierniewice" zlokalizowanej na budynkach nieruchomości pod adresem ul. Rybickiego 30 /nr działki 607/7, obręb MIASTO SKIERNIEWICE.
Etapy realizacji zadania:

etap I wstępny

etap II projektowy

etap III budowy

Zakres zadania odnośnie wykonania dokumentacji technicznej (,,etap I wstępny") obejmuje:

Uzgodnienia środowiskowe i warunków zabudowy, jeżeli będą wymagane

Ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń dla zadania pn. 'Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW' dla Aristo Eco Home Sp. z o.o. Sp.k. przy ul. Rybickiego 30 w 96-100 Skierniewice (,,etap II projektowy") obejmuje:

przygotowanie wniosku o warunki przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,84kW

projekt techniczny/wykonawczy

uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym projektowanych rozwiązań

W zakres zadania odnośnie budowy instalacji fotowoltaicznej (,,etap III budowy") wchodzi:

Strona DC stałoprądowa elektrowni PV:

dostawa modułów i konstrukcji wsporczej

dostawa falowników, okablowania i zabezpieczeń DC

montaż elementów stałoprądowych systemu fotowoltaicznego oraz falowników

dostawa i montaż rozdzielnic DC

wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów zakresu stałoprądowego systemu PV

Strona AC zmiennoprądowa elektrowni PV:

wykonanie tras kablowych AC

wykonanie połączeń kablowych od falowników

wykonanie połączeń kablowych od RPV do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia nn

dostawa i montaż rozdzielnicy RPV

montaż układów pomiarowych energii wytworzonej wraz z dostosowaniem istniejącej elektrowni PV do nowych warunków pracy

dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, wymiana przekładników po stronie średniego napięcia SN

wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów

obsługa geodezyjna oraz udział w uruchomienie